Informacje

Kancelaria Komornika Roberta Burego czynna codziennie w godz. 730 do 1530

Kancelaria udziela informacji telefonicznych w godz. 1000 do 1400

Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 1200 do 1500

Właściwość terytorialna

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Głogowie – dla miasta Głogów oraz gmin: Gaworzyce, Głogów, Góra, Grębocice, Jemielno, Jerzmanowa, Kotla,Niechlów, Pęcław, Przemków, Radwanice, Wąsosz i Żukowice

Art. 10. 1.

W sprawach, o których mowa wart. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego (WROCŁAW) , na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Art. 3 ust.3 pkt. 1 i 2

Komornikom powierza się następujące zadania:

1)wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń,w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. –Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.2));

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

W zakresie egzekucji z nieruchomości komornik swoją właściwością obejmuje obszar Sądu Rejonowego w Głogowie.